T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 
 
 
 
 
 
 
 
Serik Protokol Listesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osmanlı döneminde Sultan Mahmut'a kadar 'Birinci Sınıf Muhasip' veya 'Defterdar' olarak adlandırılan kişilerce yürütülen maliye işleri, 1837 yılından itibaren 'Maliye Nazırı' tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Maliye Nazırı tarafından yürütülen teşkilat, çeşitli değişikliklere uğrayarak 1879 yılının sonuna kadar devam etmiştir. 1876 tarihli Kanun-i Esasi'nin 40 ncımaddesi gereğince, 'Maliye Nezaretinin Teşkilatı ile Vazifeleri Hakkında Nizamnamesi' doğrultusunda Maliye Nezareti, 1880 yılında yeniden teşkilatlanmıştır. Bu teşkilatın taşra örgütünde ilk defa 'Kaza Malmüdürlük' ve 'Sandık Emanetleri' adıyla maliye ilçe birimleri zikredilmiştir. Bu teşkilatlanma ile taşra yönetimi, gelirlerin tahsili, giderlerin yapılması, hesapların tutulması daha ayrıntılı olarak tespit edilmiştir.

Cumhuriyet sonrası çıkarılan 18/05/1929 tarih ve 1452 sayılı Kanunun ikinci maddesinde yer alan 'Devlet devairi teşkilatına ait yeni kanun yapılıncaya kadar bu cetvel teşkilat kanununu hükmündedir' ifadesi gereğince Maliye Vekaleti, merkez memurları ve vilayet memurları olarak iki ana bölüme ayrılmış ve taşra örgütü aşağıdaki şekilde teşkilatlanmıştır.

Günümüzde de Malmüdürlükleri;178 sayılı Maliye Bakanlığının Kuruluş ve Çalışma Esaslarını Belirleyen KHK Ek 20 nci maddesi hükümlerine göre;Vezne ve Muhasebe Servisleri ile Milli Emlak ve Muhakemat ( Hazine Avukatlığı) servislerinden oluşmaktadır.

Malmüdürü, İlçe Maliye teşktilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri Muhasebe Yetkilisi sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap vermektedir. Ayrıca Malmüdürü, 3561 sayılı Kanunun 1 nci maddesine görebir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin bilinememesi nedeniyle malvarlıkları üzerinde Hazine menfaatinin korunmasını sağlamak üzere kayyım

Saymanlık faaliyetleri 5018 Kamu Mali Yönetimi Kanunu, Devlet Muhasebesi Yönetmelik hükümleri, Maliye Bakanlığı talimatları ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda Muhasebe Servisince yürütülmektedir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü görevlerinin ilçeye ilişkin olanları yürütülmektedir. Bu görevler; Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve trampası, ormanlar ve DHTA diğer yerlerin kiraya verilmesi işlemlerini yapmak. Hazinenin özel mülkiyetinde veya DHTA bulunan yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları, genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis işlemlerini yürütmek ve diğer yazılı görevleri yapmaktır.

Muhakemat Servisi hizmetleri659 sayılı KHK hükümlerine göre yürütülmektedir. Hazineyi ilgilendiren veya mali hususları içeren işlerde gerekli savunmaları hazırlar ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli merciilerde dava açılır. Açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasınıhazine avukatı takip eder. Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda Malmüdürü bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip eder.

Malmüdürlüğümüz, 25 Haziran 1926 tarihinde Serik’in ilçe olması ile kurulmuş ve halen İlçe Hükümet Konağının girişte sağ tarafında birinci ve ikinci katta hizmet vermektedir. 1976 yılına kadar vergilendirme hizmeti de vermekte iken müstakil Serik Vergi Dairesi Müdürlüğünün kurulması nedeniyle vergilendirme ile ilgili iş ve işlemlere ait hizmet  Vergi Dairesi Müdürlüğünce verilmektedir. 

Malmüdürlüğümüzde son 65 yılda görev yapan Malmüdürleri ise;

1. Semih AKVERDİ (......-1956)

2. Mehmet Kemal ÖNER (1958-1963)

3. Faik Günay AKER (1965-1968)

4. Fuat ÖZER (1968-1971)

5. Yavuz Yılmaz TOKER (1973-1975)

6. Muzaffer ATAL (1978-1979)

7. Ahmet DOLAKSIZ (1980-1982)

8. Şükrü MAŞACIOĞLU (1985-1991)

9. Mehmet SUNAR (1992-1994)

10. İbrahim AKIN (1994-1999)

11. Sedat AYYILDIZ (2000-2003)

12. Fatih MANAV (2003-2009)

13. Yusuf KOÇ (2011- Devam)

 

 

GÖREVLERİ

178 sayılı Maliye Bakanlığının Kuruluş ve Çalışma Esaslarını Belirleyen KHK Ek 20 nci maddesi hükümlerine göre; Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat(hazine avukatlığı) servislerinden oluşur.

 Malmüdürü, İlçe Maliye teşktilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri Muhasebe Yetkilisi sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler.

A)SAYMANLIKLA İLGİLİ GÖREVLERİ;

Genel bütçeli daireler veye katma bütçeli idarelerin; gelirlerinin toplanması, başta maaş ve diğer özlük hakları başta olmak üzere giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, nakit ve diğer varlıklar ile emanet  değerlerin alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesi işlemi yapılarak sonucundan Malmüdürü tarafından, Sayıştaya yönetim dönemi hesabı verilir.

Saymanlık faaliyetleri 5018 Kamu Mali Yönetimi Kamunu, Devlet Muhasebesi Yönetmelik hükümleri, Maliye Bakanlığı talimatları ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülür.

B)MİLLİ EMLAKLA İLGİLİ GÖREVLERİ;

 Milli Emlak Genel Müdürlüğü görevlerinin ilçeye ilişkin olanları yürütülür. Bu görevler; Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve trampası, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerlerin kiraya verilmesi işlemlerini yapmak. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları, genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis işlemlerini yürütmek ve diğer yazılı görevleri yapmaktır.

C) MUHAKEMAT  HİZMETLERİNE    (HAZİNE AVUKATLIĞI) YÖNELİK GÖREVLERİ;

Hazineyi ilgilendiren veya mali hususları içeren işlerde gerekli savunmaları hazırlar ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli merciilerde dava açılır. Açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını  hazine avukatı takip eder. Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda Malmüdürü bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip eder.  Bu iş ve işlemler Muhakemat Servisleri aracılığıyla 659 sayılı KHK hükümlerine göre yürütülür.

Ç) DİĞER GÖREVLERİ;

Malmüdürlükleri yukarıda verilen görevlerin yanında, özel kanunlarla dairesine gönderilen ve Kaymakamlık tarafından verilen diğer görevler ile Maliye Bakanlığı yetkili birimlerince görevlendirilen iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir.

  Bunların başlıcaları;

  • Parti kapatma ve tasfiye işlemleri,

  • Tarımsal arazilerin zarar ziyan tespit komisyon çalışmaları,

  • Sivil savunma ve müdafaa komisyonu çalışmaları,

  • İlçe İdare Kurulu üyesi olarak görevleri,

  • Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti üyesi olarak görevleri,

  •      Kayyımlık görevinin yürütülmesi işlemleri,
  •      Etik Kurulunca verilen iş ve işlemlerin yapılması,
şeklinde görevleri bulunmaktadır.
 T.C.Serik Kaymakamlığı
  2016  - ISAY2 
Orta Mahalle Atatürk Caddesi Serik - Antalya | Telefon: (242) 722 10 04 Faks: (242) 722 14 04