T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 
 
 
 
 
 
 
 
Serik Protokol Listesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Yazı İşleri Müdürlüğü

 • Evrak Şefliği
 • İşlemler Şefliği

2- İlçe Hukuk İşleri Şefliği

3- İlçe Mahalli İdareler Şefliği

4- İlçe Bilgi İşlem Şefliği

 
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü (Evrak Şefliği, İşlemler Şefliği) ile İlçe Hukuk İşleri Mahalli İdareler ve Bilgi İşlem Şeflikleri ile ilgili görevlerimiz:
 • Kaymakamlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek ve İmza Yetkileri Yönergesi gereğince yetki verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlamak, imzalanmasını takip etmek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak ve sonuçlanmasını izlemek.
 • Kaymakamlık adına posta veya elektronik ortamda gelen ve kaymakamlık birimlerinden çıkan evrakı almak, kaydetmek, görevli merci, kişi veya ilgili birimlere dağıtmak, ulaştırmak ve postalamak, Evrak hareketi ile ilgili istatistikî bilgi ve raporları sistem üzerinden sorgulamak ve hazırlamak
 • Kaymakamın özlük işleri ile bu Yönetmelikte düzenlenen birim personeli ve sözleşmeli personelin atanma, yer ve görev değiştirme, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, Aday Memur işlemleri ve diğer özlük işlerini yürütmek,
 • Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergesini hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtmak ve uygulanmasını izlemek, Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek, Etik Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Elektronik evrak dışındaki genel evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Genel bütçeden gönderilen ödeneklerle ilgili iş ve işlemleri yapmak ve mutemetlik iş ve işlemlerini yürütmek, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yapılacak iş ve işlemler ile kaymakamlık ve birimler için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini, kayıtlarının tutulması iş ve işlemlerini yürütmek, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, modem ve benzeri bilişim cihazları ve sarf malzemeleri ihtiyacını Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak tespit etmek, gerektiğinde bunları temin etmek, donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
 • İlçemiz ARGE ve PROJE Koordinasyon Biriminin iş ve işlemlerini yapmak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak başvuruları kabul etmek, izlemek, sonuçlandırmak ve başvuru sahibine bilgi vermek, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
 • Resmi ziyaretler kapsamında; devlet büyüklerinin ve yabancı devlet erkânının ilçe düzeyindeki programlarını ilgili birimlere ulaştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, Ulusal ve resmi bayramlar ile tarihi günlerde yapılacak törenlerde; protokol düzenini uygulamak, anıtlara konulacak çelenklerin hazırlanma, taşınma ve sunulması işlerini organize ederek protokol düzenine göre yapılmasını sağlamak,
 • Sivil Toplum örgütleri (Dernekler, Vakıflar Siyasi Partiler vs.) ilgili her türlü iş ve işlemler ile Yardım toplama kanunu gereğince yapılan müracaatlarla ilgili her türlü sekreterya iş ve işlemlerini yürütmek,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince kaymakamlığa gönderilen kararlar ile ilgili işlemleri yapmak ve elektronik ortamda defterleri tutmak,
 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili işlemleri, İlçe İdare Kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kaymakamlıkça kamu görevlileri hakkında inceleme yapılması, disiplin soruşturması açılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek, sonuçlarını takip etmek,
 • Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, apostil tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri, yürütmek, Adli Sicil Kaydının verilmesi işlemlerini yürütmek.
 • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İlçe İnsan Hakları Kurulu sekreterya iş işlemlerini yürütmek,
 • Başta e-İçişleri Projesi olmak üzere, kaymakamlığa bağlı birimlerde uygulanacak her türlü bilgi işlem projesi ile ilgili koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, Kaymakamlık birimlerinin bilişim hizmet ve işlemlerinin; etkin, verimli, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemler ve ağlar kurulmasını ve sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik gereği, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi, işletmecilerin eğitimi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, eğitmen ve kullanıcıların eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim organizasyonları yapmak
 • Mevzuat ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 
 
 
 
 T.C.Serik Kaymakamlığı
  2016  - ISAY2 
Orta Mahalle Atatürk Caddesi Serik - Antalya | Telefon: (242) 722 10 04 Faks: (242) 722 14 04