T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 
 
 
 
 
 
 
 
Serik Protokol Listesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          

 

NÜFUS HİZMETLERİ

 

Nüfus Hizmetleri; İçişlerine bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Nüfus Hizmetleri kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde hukuki sonuç doğuran her türlü nüfus olayları nüfus aile kütüklerine işlenmektedir. İstatistiki bilgiler tutulmakta ve bu istatistiki bilgiler devletimizin ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır.Bugün 81 il ve buna bağlı ilçelerde bilgi-işlem ortamında on-line olarak yürütülen bu hizmetler vatandaşlarımızın daha kısa süre içerisinde nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

 

DOĞUM

 

Doğum olayını, baba veya anne, bunlar yoksa veya kısıtlı ise vasi, resmi vekil, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri sorumlular, doğumla ilgili resmi belge ve raporları ile Nüfus Müdürlüklerine müracaatları ile nüfus aile kütüklerine tescil edilir.Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusuna baba soyadı ile, evlilik dışında doğan çocuklar ise ananın bekarlık soyadı ve bildireceği baba adı ile yazılır.Çocuğun adını baba ve anne koyar. Milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlere uygun olmayan adlar konulamaz. Çocuk doğum tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bildirilmelidir.Türk vatandaşı olmayan çocuklar, anne veya babanın ve doğum belgesine istinaden yazılır. Fakat nüfus aile kütüklerine tescil edilemez.

 

EVLENME

 

Birbiriyle evlenen erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurusu ile başlar. Erkek ve kadın bekarlık belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı, kısıtlı ve küçük ise yasal temsilcisinin yazılı izin belgesi, 6'şar adet fotoğraf, sağlık raporlarını müracaat evlendirme memuruna sunmak zorundadır.Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir. Bunun için ikamet edilen Adliyeye müracaat etmelidir.

 

Evlenen çiftlere uluslararası aile kimliği (cüzdanı) verilir.

 

Türk vatandaşı olmayan erkek veya kadının evlenebilmesi için bekar olduğunu gösteren, kendi makamlarında alacağı bekarlık belgesini usulüne uygun Türkçe tercüme ettirerek yetkili makamlara onaylatması ile evlenebilir.

 

BOŞANMA

 

Boşanma, evlilik birliğinin Asliye Hukuk Hakimliğince verilen mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulur. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları, Türkiye'de Türk Mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilmesi halinde geçerlidir.

 

Hakim, boşanan kadının koca soyadını taşımasına izin vermiş ise, kadın önceki kaydına koca soyadı ile döner

 

KAYIT DÜZELTMELER

 

Aile kütüklerine tescil edilmiş olan nüfus kaydının bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir.. Bu tür düzeltmeler, dayanak belgesindeki bilgilerin aile kütüklerine geçirilmesi aşamasında Nüfus Müdürlükleri tarafından, diğer düzeltme ve değiştirmeler mahkeme kararı olmadıkça değiştirilemez.

 

Mahkeme tarafından yapılan düzeltme ve tamamlamalar kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkemenin bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.

 

Boşanmada olduğu gibi yabancı mahkemenin vermiş olduğu düzeltme veya değiştirmeler içinde Türk mahkemelerince tenfiz veya tanınması gerekmektedir.

 

ÖLÜM

 

Ölüm olayı, kişinin hukuken sona ermesidir.

 

Ölüm olayını bildirmek, hastane, sağlık kuruluşları, ceza ve tutukevleri, köylerde muhtar, vapur, tren, uçak gibi yerlerde araçların sorumlu amirleri, Askeri kıtalarda ölen subay, astsubay, askeri memur, erbaş, erler için kıta hekimleri, savaş, çatışma, ayaklanma, deprem, sel gibi doğal afet gibi toplu ölümlerde Mülki İdari Amirinin görevlendireceği memurlar tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.Türk vatandaşı olmayan kişilerin ölümü yetkili makamlar tarafından yine Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. Nüfus Müdürlükleri de bu yabancı vatandaşların ölümlerini ilgili makamlara bildirirler.

 

EVLAT EDİNME

 

Evlat edinme, evlatlık ile evlat edinen arasında mahkeme kararıyla soy bağının kurulmasıdır.Otuz yaşını doldurmuş kişiler, evlat edinebilir. Evlat edinen ile, evlatlık olan kişi arasında 18 yaş farkı olmalıdır. Evlat edinilen küçüğün ana ve babasının rızasının alınması şarttır. Evlat edinilen küçük, evlatlık alan eşlerin adlarını ve soyadlarını alır. Anne ve babaya ait haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur. Evlat edinen isterse çocuğa mahkeme kararında açıklanmak üzere yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilmesi sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alır. Evlatlıkla ilgili bilgiler mahkeme kararı veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

 

Evlatlık olayı yine mahkeme kararı tarafından iptal edilir.

 

TANIMA

 

Tanıma, babanın nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası alınır.

 

Tanıma senedinin düzenlenebilmesi için annenin kaydının mutlaka tespit edilmesi gerekir.Tanınan çocuk annenin kaydına, annenin bekarlık soyadı ile kayıt edilir. Baba adı olarak tanıyanın adı yazılır. Tanıma ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

 

Baba ve annenin evlenmesi ve beyan etmesi durumunda çocuk, baba soyadı ile baba kaydına işlenir.

 

NÜFUS CÜZDANLARI

 

Değerli kağıt kapsamında olan nüfus ve aile cüzdanları Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce örneğine uygun olarak bastırılır.

 

Nüfus ve aile cüzdanları talep eden kişiler, ikamet edilen mahalle muhtarlığından nüfus cüzdanı için kayıp ve değiştirme belgesi, aile cüzdanı için ikamet belgesi her kişi için ayrı ayrı olarak alır. Fotoğraf yapıştırmak isteyen kişiler için son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf ve nüfus cüzdanı alma talebinde bulunan belgedeki fotoğrafın aynı olması gerekir. Belgelerin düzenlenmesinde, belgeyi düzenleyen kişi sorumludur.

 

Cüzdan talebinde bulunan kişi ile kaydın sahibinin aynı kişi olup-olmadığı konusunda tereddüt arz eden durumlarda kimlik tespiti istenebilir.

 

Nüfus ve aile cüzdanlarını erkek veya kadın alır. Nüfus cüzdanını kayıp eden ve reşit olan kişinin bizzat müracaatı gerekir. Reşit olmayan kişilerin nüfus cüzdanlarını anne veya baba alır. Noter veya konsolosluk tarafından verilen vekaletnameler ile de vekalet sahipleri nüfus cüzdanı veya aile cüzdanlarını alabilirler.

 

Nüfus cüzdanları 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir.

 

NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ

 

Nüfus aile kütüğünde kayıtlı olan ve nüfus olaylarını kapsayan nüfus kayıt örnekleri aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgelerdir. Verilen kayıt örneklerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. Nüfus kayıt örnekleri düzenleme tarihinden itibaren 6 ay için geçerlidir. Yabancı ülkelerde kullanılacak kayıt örneklerinden doğum, ölüm ve evlenme için düzenlenmiş çok dilde belgeler kullanılır.

 

Nüfus kayıt örneklerini isteme ve alma yetkisi, mülki idare amirleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları, Türkiye'nin dış temsilcilikleri, adli makamlar, askerlik şube başkanlıkları, güvenlik kuruluşları, evlendirme memurlukları, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları veya bunların resmi vekilleri, kayıt sahiplerinin ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları yetkilidir. Sayılanlar dışında kalan resmi daire ve kurumlar, istek nedeni açıkça belirtilmek ve yazılı olarak başvurmak suretiyle nüfus kayıt örnekleri isteyebilirler.

Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.

 

 

 

SERİK İLÇESİ YILLARA GÖRE NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI

 

Yıl

Toplam

Şehir

Köy

1965[4]

49.606

7.336

42.270

1970[5]

59.720

12.164

47.556

1975[6]

71.812

14.161

57.651

1980[7]

71.481

15.955

55.526

1985[8]

77.321

19.214

58.107

1990[9]

84.755

23.106

61.649

2000[10]

109.360

30.579

78.781

2007[11]

105.755

49.027

56.728

2008[12]

101.961

47.784

54.177

2009[13]

105.856

51.119

54.737

2010[14]

106.880

52.647

54.233

2011[15]

109.479

54.712

54.767

2012[16]

111.764

56.824

54.940

2013[17]

113.761

113.761

-

2014[18]

117.670

117.670

-

2015 120.111 120.111 -
2016 120.790 120.790 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 T.C.Serik Kaymakamlığı
  2016  - ISAY2 
Orta Mahalle Atatürk Caddesi Serik - Antalya | Telefon: (242) 722 10 04 Faks: (242) 722 14 04